שכחתם את הסיסמא?

תקנון ותנאי שימוש

החברה: בעלת החנות האינטרנטית היא חברת למטייל המרכז לטיולים בע"מ ח.פ. 511277907

הנהלת האתר/ מפעילת האתר : למטייל ברשת. קום בע"מ ח.פ. 512927641

 האתר: חנות אינטרנטית של החברה הממוקמת כמערכת עצמאית בתוך אתר למטייל ברשת שכתובתו https://www.lametayel.co.il/ ומהווה חנות וירטואלית                    למכירת מוצרים ושירותים של החברה לצרכנים בישראל שכתובתה https://shop.lametayel.co.il .

פעולה : פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר, ככל שמוצעים.

הפריט/פריטים/המוצרים :המוצרים המופיעים באתר.

יום עסקים : ימי חול, ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד וימי שבתון על פי דין.

משתמש: כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות ביצוע של פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:                    המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו תאגיד או אדם בן 18 שנה ומעלה שכשרותו המשפטית לא נשללה או הוגבלה.                                                                                                                                                                                  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל/ בעל חשבון פייפאל פעיל. המשתמש רשום באתר בהתאם לתקנון אתר למטייל ופועל בהתאם להוראות תקנון זה.

חבר מועדון למטייל : משתמש שנרשם ואישר את חברותו במועדון בהתאם לתנאי תקנון המועדון. ההצטרפות היא חינם ומאפשרת לחבר ליהנות משלל הטבות בעת רכישות דיגיטליות של מוצרי תיירות באמצעות אתר למטייל.

 “חוק הגנת הצרכן” : חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.

כללי:

הוראות תקנון אלו מהוות חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה ומפעילת האתר, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות אישור מטעם המשתמש לפיו הוא מסכים להוראות התקנון ומתחייב לנהוג על פי התקנון. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש באתר, לרבות מדיניות הפרטיות. יובהר כי אי הסכמה להוראות התקנון, כולן או מקצתן, שוללת את הזכות לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

מובהר כי החברה ו/או מפעילת האתר רשאיות, על פי שיקול דעתן, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

החברה ומפעילת האתר שומרות לעצמן את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתן הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים וכן יחול על רכישות שבוצעו באתר, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר.

נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר בכדי לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו, ככל שהיו שינויים שכאלה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

הוראות התקנון או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד.

בתי המשפט של מחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה למשתמשים בקשר להוראות תקנון זה או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות ומדיניות ביטול עסקאות.

רכישה באתר:

האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישה של פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר.

כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות לרבות מידה, צבע וכמות. תנאי נוסף לביצוע הזמנה – על המשתתף להיות רשום (שם משתמש + סיסמא) באתר למטייל ולהקליד בדף הפעולה פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה”), ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה” (להלן: “המשתמש”).

חשוב לזכור ! כדי לשייך את הפעולה לפעילות המשתמש במסגרת מועדון למטייל ולקבל בגינה את ההטבות והמחירים המיוחדיםעל המשתמש להרשם ובהמשך- לשייך את עצמו כחבר מועדון למטייל ב"אזור האישי" בחלקו העליון של האתר וזאת כצעד ראשון - לפני מילוי טופס ההזמנה .

כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים שגויים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. מסירת פרטים שגויים במכוון ו/או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק ונגד מגישי פרטים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים, אזרחיים ופליליים.

לאחר מילוי טופס ההזמנה יתבצע אימות של פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה וביצוע פעולה מסוג CHECK OUT על ידי המשתמש, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה נקלטה במערכת. יודגש, כי עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין חברות כרטיסי האשראי לבין החברה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך עד 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.

רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על ידי המשתמש וחברת האשראי. בכל מקרה, יחושבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהא ההזמנה בטלה, והחברה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש או כל צד ג’ כלשהו בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי החברה.

אישור פעולת הרכישה והתחייבות החברה לאספקת המוצר, מותנית בכך שהמוצר זמין בפועל במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה אחרת באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול הפריט החסר מההזמנה ולספק למשתמש את יתרת ההזמנה ללא הפריט החסר. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה, ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. יובהר, כי בין אם צוין באתר החברה כי המוצר קיים במלאי, בין אם לא צוין באתר החברה כי המוצר אינו קיים במלאי ובין אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר ובין נזק עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב למשתמש כל סכום ששילם, במידה ואכן שילם את אותו הסכום לחברה, או לבטל את החיוב במידה ובוצע, במקרה בו המוצר אינו זמין בפועל במלאי החברה.

בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, ייבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם משתמש כלשהו. בסעיף זה, “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני וכל אירוע אחר שאינו בשליטת החברה.

מובהר, כי החברה ו/או מפעילת האתר לא יישאו באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.

צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, והחברה לא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם, ככל שייגרם, למשתמש או לצד ג’ כלשהו בגינם.

במידה ותחול טעות בתיאור המוצר ו/או בפרטי העסקה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את המשתמש בהחזר כספי מלא.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך קליטת ההזמנה במערכת החברה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך קליטת ההזמנה כאמור, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן, חלים תנאי השימוש באתר על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לחסום את גישתם לאתר של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי התקנון ו/או ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר לפי שיקול דעת החברה.

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו.

מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן החלות והתקפות במועד העסקה, הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר מצוין אחרת.

שיטת המכירה

המכירה של מוצרים ושירותים באתר הינה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי בהתאם להוראות באתר ובתקנון זה.

 

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

הכנת ההזמנה במחסני למטייל - במרבית המקרים, במידה והמוצר נמצא במלאי, החברה פועלת על מנת שהמשלוח יוצא ממחסני "למטייל" עוד באותו יום או ביום למחרת. במקרים יוצאי דופן (תקופות של מבצעים מיוחדים בסגנון Black Friday, סוף עונה, חוסרים במלאי וכדומה ) המשלוח עלול להתעכב ובמקרה זה ייצור נציג החברה קשר עם המשתמש.

• שליח עד הבית : יום עסקים אחד עד ארבעה ימים (לישובים מרוחקים) לאחר היציאה ממחסני למטייל. שליח מיוחד יביא את המשלוח ישירות לבית הלקוח (לאחר תיאום טלפוני). המחיר המשלוח הינו 20 ₪ .

מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עסקים כהגדרתם לעיל הנספרים מיום ביצוע ההזמנה. החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המשתמש, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

הענקת מטבעות למטייל בגין הרכישה

בתוך 24 שעות ממועד גמר משלוח המוצרים ממחסני החברה למשתמש – יזוכה המשתמש חבר מועדון למטייל במטבעות למטייל בהתאמה למוצרים שרכש והן יופיעו באזור האישי שלו באתר למטייל.

שירות לקוחות

לפרטים ושאלות בנוגע לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני. [email protected] או בטלפון מס' 077-3334579.

 

ביטולים

משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

עסקת מכר של פריטים המנויים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן אינה ניתנת לביטול.

ביטול עסקה/מכירה על ידי משתמש לפני משלוח המוצר:

משתמש המעוניין לבטל עסקה/מכירה קודם למשלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות הלקוחות של החברה.

ביטול לאחר משלוח המוצר:

משתמש המעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני [email protected] בהתאם לתנאי הביטול המפורטים להלן.

על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

משתמש המבקש לבטל עסקה לרכישת מוצר בשל פגם, אי התאמה או בשל הפרת התחייבות של החברה, רשאי לעשות כן בהודעת ביטול בדואר אלקטרוני [email protected] לשירות הלקוחות של החברה. קיבל המשתמש את המוצר, יעמיד אותו לרשות החברה במקום בו המוצר נמסר לו ויהיה זכאי לקבל מהחברה בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם.

משתמש המבקש לבטל עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה או הפרה כמפורט לעיל, רשאי לעשות כן בתוך החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי מהחברה הכולל בין היתר את האופן בו רשאי המשתמש לבטל את העסקה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מבין השניים. המשתמש יודיע על הביטול בדואר אלקטרוני [email protected] לשירות הלקוחות של החברה, יחזיר לחברה את המוצר וכן כל נכס שקיבל בעקבות עשיית העסקה, ויהיה זכאי לקבל מהחברה את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם, בניכוי דמי ביטול כדין.

משתמש שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998) ("אדם עם מוגבלות"), מי שמלאו לו 65 שנים ("אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה ("עולה חדשה") יהיה רשאי לבטל "עסקת מכר מרחוק” לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ביקש משתמש שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית החברה לדרוש מאותו משתמש להציג תעודה המוכיחה שהינה אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

בוטלה עסקה על ידי משתמש שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש על ידי מסירת הודעה לחברה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ופריט/פריטים שנרכשו יוחזרו לחברה על פי כללי התקנון כאמור לעיל.

יודגש כי, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח למשתמש, ביטול העסקה יהא בכפוף לכך שהמשתמש יחזיר את הפריט/פריטים שנרכשו לחברה בהתאם לנהלי החזרת המוצר המפורטים בתקנון זה .

הלקוח יקבל החזר כספי בגין המוצר שהוחזר ע”פ הכתוב לעיל. בביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה או הפרה, ינוכו מסכום ההחזר דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלה נוספת בגין סליקה שבוצעה, וההחזר יבוצע ישירות לכרטיס האשראי של המשתמש בניכוי עלות דמי המשלוח.

החזר כספי בגין יתר המוצרים הנמכרים באתר יתאפשר ככל שהבקשה לביטול נתקבלה אצל החברה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר.

 

תנאי החזרה

בהמשך לאמור לעיל, ניתן להחזיר לחברה כל פריט על מנת להחליפו בפריט אחר או לקבל זיכוי בגין הסכום ששולם עבור אותו הפריט, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

(1) לא נעשה בפריט כל שימוש;

(2) לא נגרם לפריט נזק או פגם;

(3) תווית המחיר עדיין מחוברת אל הפריט;

(4) הפריט באריזתו המקורית;

(5) הוצגה החשבונית המקורית בגין התשלום עבור הפריט;

(6) הפריט המוחזר אינו בגדר הלבשה תחתונה, גרביים או בגדי ים;

(7) הפריט המוחזר לא יוצר במיוחד עבור המשתמש או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות.

החזרת הפריט/הפריטים יכולה להתבצע רק לאחר הודעה להנהלת האתר באמור לעיל וזאת בכל אחת מחנויות הרשת ואו באמצעות דואר רשום או דואר שליחים למשרדי החברה ברחוב אימבר 7, פתח תקווה, מיקוד 45911.

ספרים או מפות יש לשלוח בדואר רשום לכתובת : למטייל – רחוב אימבר 7, קריית אריה, פתח תקווה.

 

אחריות ושירות

האחריות הינה לשנה מתאריך הרכישה, אלא אם צוין אחרת בצמוד למכירה ו/או על גבי המוצר. יובהר, כי החלפה או תיקון של המוצר אינה מאריכה את תקופת האחריות.

במקרה של טענה לפגם החוסה תחת האחריות, המוצר יימסר לבדיקת החברה, וככל שיימצא פגם כאמור, המוצר יתוקן ו/או יוחלף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה או של הספק.

האחריות אינה מכסה נזקים הנובעים משימוש לא נכון במוצר ו/או בלתי סביר ו/או העמסת יתר ו/או בלאי טבעי ו/או תיקון שלא על ידי מתקן מורשה מטעם החברה ו/או טיפול על ידי צד שלישי.

האחריות אינה מכסה נזקים שנגרמו על ידי חברות תעופה ו/או כל חברת הובלה אחרת ו/או תוך כדי העברות או העמסות, לרבות, אך לא רק, בשדות תעופה ובנמלים.

** במקרים שבהם נגרם נזק למזוודה ו/או לתיק נסיעה במהלך טיסה ו/או הובלה אחרת, יש לפנות לדלפק חברת התעופה ו/או ההובלה הרלוונטית, בטרם היציאה משדה התעופה, ולפעול על פי הנחיותיו. בכל מקרה, החברה לא תהא אחראית לנזקים מסוג זה.

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי שימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי הוראות תקנון זה, יקנו לחברה את הזכות לבטל את ההזמנה שבוצעה שלא על פי התקנון כאמור.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד.

זכויות אלה חלות, בין היתר, על העיצוב הגרפי בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המקור של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר בניגוד להוראות התקנון ו/או בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מקור בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם. מסירת הפרטים האישיים נועדה לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למשתמש וללמוד על גמירות הדעת של המשתמש בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI, אך בקרות מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, ובכלל זה החברה משתמשת במערכת PCI לצורך סליקת כרטיסי אשראי.

בעת ההרשמה לאתר ובעת הזמנת מוצרים, יתבקש המשתמש למסור את פרטיו האישיים האמיתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות המשתמש, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שנבחר. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים אלה.

יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות.

הזמנה מהאתר מחייבת הרשמה באתר למטייל. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותו בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. יש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

הפרטים שימסור המשתמש והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר (למעט פרטי אמצעי התשלום כאמור לעיל). השימוש באתר ואישורו של המשתמש את מדיניות הפרטיות, מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים באתר;

כדי לזהות את המשתמש במהלך כניסות חוזרות לאתר;

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;

מובהר, כי כאשר המשתמש מצטרף כחבר במועדון הנאמנות של למטייל וממלא פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי, מתבקש המשתמש לתת את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב לקבלת הודעות, פרסומים ועדכונים שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של המשתמש, וכן הודעות דוא”ל שיישלחו לכתובת הדוא”ל של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת.

מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;

הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה המשתמש באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים )שאינם קשורים להנהלת האתר כאמור), וזאת למעט במקרים כדלקמן:;

על פי דרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת;

בכל מקרה בו הפר המשתמש את התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות או להוראות כל דין;

בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;

בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים`

במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

החברה רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

משתמש שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע נתון.

הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות המשתמש. לדוגמה, חברות אלה עשויות להציב עוגיות במחשב המשתמש ולשבץ “משואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של הנהלת האתר. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הנהלת האתר ולהנהלת הנהלת האתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם המשתמש מבקש לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, ניתן לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר, קישור ו/או עקב פרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שתשקפנה שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. החברה רשאית לגבות תשלום בגין העיון. אדם שעיין במידע לגביו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה, בעלת מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. ככל שהחברה תסרב, תודיע היא על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ”א-1981 (להלן: “תקנות הפרטיות”). על סירובה של החברה לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הפרטיות.

חיפוש

נסיעות

copy of מזוודת טרולי עליה למטוס 21.5 אינץ' Crosslite
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏447.90 ₪
מחיר רגיל ‏559.90 ₪
טרולי קומפקטי שיעלה אתכם לקבינה של המטוס? בזכות משקל נוצה, ארבעה גלגלים שקטים ועיצוב איטלקי מודרני, ה-Sirio מבית RONCATO היא בחירה אידיאלית לגיחה הבאה שלכם לחו"ל.
Travelon
‏199.80 ₪
לקראת טיסה ארוכה? עם ה-Cooling Gel Neck Pillow, כרית הצוואר התומכת לטיסות שעשויה ג'ל קריר ונעים מעניקה לכם מתמיכה אופטימלית לצוואר במגע רך וקריר, אז אל חשש - אתם תירדמו עוד לפני ההמראה.
מזוודת טרולי גדולה 29.5 אינץ' Sirio
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏491.20 ₪
מחיר רגיל ‏615.00 ₪
מזוודת טרולי חזקה בגודל בינוני? בזכות המשקל הנמוך, ארבעה גלגלים עמידים ועיצוב איטלקי עדכני, ה-Sirio מבית Roncato היא בחירה קלה לחופשה הזוגית הבאה שלכם
מזוודת טרולי עליה למטוס 20 אינץ' Crosslite
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏399.90 ₪
מחיר רגיל ‏799.91 ₪
מזוודת טרולי מעוצבת וקלה בגודל בינוני? בזכות משקל נוצה, ארבעה גלגלים שקטים ועיצוב איטלקי מודרני, ה-Crosslite מבית RONCATO היא בחירה אידיאלית לנסיעה הבאה שלכם לחו"ל.
Native
‏39.80 ₪
לנעליים שמלאות בבוץ אחרי טרק או לטיסת הלואו קוסט - ארגונית ה-Shoes Sack היא הפתרון המושלם לאכסון נעליים בתרמיל או במזוודה שלכם
Eagle Creek
‏68.90 ₪
איך מאכסנים כביסה או סתם ציוד בתוך התרמיל או המזוודה? עם קוביית האריזה המאווררת PACK IT שתעשה לכם סדר בנסיעה העסקים או בטיול התרמילאי!
Native
‏39.80 ₪
מתוצרת NATIVE PLANET, הסתרת מזומנים - חגורת כסף, המונחת תחת החולצה על הצוואר, בעלת שני תאים הנסגרים ע"י רוכסנים
למטייל
‏21.90 ₪
שמור על התרמיל שלך - ככבל לנעילת תרמיל, עשוי מפלדה, מצופה גומי שקוף למניעת חיכוך ולנוחות בשימוש
Outdoor
‏438.90 ₪
אתם תקועים עם הרבה קניות ואין מקום - הפתרון המושלם - דפל גלגלים ענק לשימוש מגוון
למטייל
‏19.90 ₪
מנעול קומבינציה, בדרגת עמידות גבוהה, מתאים לתאי נעילה מגוונים אך בעיקר למזוודות בגדלים שונים.
גרבי טיסה LARGE BAMBOO SOCK
הצעה מוגבלת בזמן
Cabeau
חבר אתר למטייל ‏97.90 ₪
מחיר רגיל ‏139.90 ₪
לחוץ מטיסה ממושכת - גרבי טיסה מרופדים, מתאים לאנשי עסקים או סתם אנשים שסובלים מבעיות זרימת דם בזמן הטיסה.
מגבת טיולים שמתייבשת מהר 150*80 Wildcat
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏62.90 ₪
מחיר רגיל ‏89.90 ₪
חיילים או תרמילאים - אם נמאס לחכות למגבת שתתייבש, קחו אתכם את מגבת המיקרופייבר הקלה והקומפקטית של Tsabaris שמתייבשת במינימום זמן!
Cabeau
‏349.90 ₪
במטוס, ברכבת ואפילו במשרד - אם אתם סובלים מישיבות ממושכות ומתקשים להירדם בנסיעות, כרית הצוואר התומכת והנושמת Evolution Cool מציבה סטנדרט חדש ומבטיחה תמיכה בלתי רגילה בצוואר לנסיעה נוחה ונעימה.
Wolfdog
‏5.40 ₪
את נעולה על זה ? מנעול קפיצי, בגודל קטן מאד, מתאים לנעילת ראשי רוכסנים, מזוודות ותיקים
פולדר PACK IT S
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Eagle Creek
חבר אתר למטייל ‏49.90 ₪
מחיר רגיל ‏99.01 ₪
איך שומרים על החולצות המגוהצות שלכם במזוודה כפי שארזתם אותם ובלי קמטים? הכירו את ה-PACK IT, יחידות האריזה הפופולריות מבית EAGLE CREEK האמריקאית.
Travelon
‏159.90 ₪
הסוף לבלאגן במזוודה - בנסיעה הבאה, תארזו עם סט 7 מעטפות אחסון רכות Packing Envelopes ותהנו מסדר במזוודה ושליפה מהירה של כל פריט שתצטרכו.
Eagle Creek
‏99.00 ₪
איך מאכסנים כביסה או סתם ציוד בתוך התרמיל או המזוודה בצורה חכמה?  עם ארגונית האריזה האולטרא קלה של איגל קריק כמובן!
Eagle Creek
‏59.00 ₪
ה-Pack It היא ארגונית אריזה קומפקטית ומאווררת שתעזור לכם לעשות סדר במזוודה ותשמור על הבגדים שלכם מאורגנים ומסודרים במקום אחד
טרולי עליה למטוס MARCO POLO PIPER 19
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Marco Polo
חבר אתר למטייל ‏260.10 ₪
מחיר רגיל ‏289.00 ₪
טרולי קופקטית ואולטרא-קלה לנסיעות קצרות? עם ארבעה גלגלים ועיצוב אלגנטי ומגניב, ה-PIPER של מרקו פולו היא בחירה קלה.
אוזניות מובנות מיקרופון
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
צבריס
חבר אתר למטייל ‏19.90 ₪
מחיר רגיל ‏39.90 ₪
בצבעים מרהיבים, אוזניות לנגני mp3 מעוצבות וקלות במיוחד, קטנות ביותר עם סאונד ועוצמת שמיעה ברמה גבוהה
Outdoor
‏389.00 ₪
אתם תקועים עם הרבה קניות ואין מקום - הפתרון המושלם - דפל גלגלים לשימוש מגוון
Eagle Creek
‏59.00 ₪
סופ"ש באירופה? נסיעת עסקים? בדרכים, כולנו צריכים עוד קצת מקום. הארגונית של חברת Eagle creek האמריקאית היא הפתרון המושלם לאריזה ואכסון מסודר במזוודה או בתרמיל.
Eagle Creek
‏219.00 ₪
יש לכם טיסה ארוכה? נסיעה ברכבת? או ROAD TRIP? כרית MEMORY FOAM של Eagle Creek לצוואר מפנקת ועוטפת, מספקת לכם את התמיכה המתאימה במיוחד עבורכם ועוצבה לנוחות מקסימלית לנמנום. 
ארגונית לאריזת נעליים TRAVELON
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Travelon
חבר אתר למטייל ‏44.90 ₪
מחיר רגיל ‏89.90 ₪
נוסעים לחו"ל ומחפשים פתרון לאחסון הנעל במזוודה בצורה נקייה ונוחה? שק האחסון של TRAVELON, ייעודי לנעליים, מבד פליז עדין שאינו שורט או פוגם את הנעל.
Eagle Creek
‏119.00 ₪
איך שומרים על החולצות המגוהצות שלכם במזוודה כפי שארזתם אותם ובלי קמטים? הכירו את ה-PACK IT, יחידות האריזה הפופולריות מבית EAGLE CREEK האמריקאית.
Travelon
‏99.80 ₪
ארגונית לתכשיטים מבית TRAVELON. ארגונית מסודרת, אלגנטית ונוחה, חלוקה מעולה לתאים סגורים ברוכסנים, בד כותנה וזמש עדינים למגע אך חזקים ואיכותיים!
Travelon
‏119.90 ₪
שמרו על הגב שלכם - נוסעים עם מזוודה ותיק גב או תיק צד? חברו אותם זה לזה וגלגלו בנוחות על הגלגלים של המזוודה! מעולה למי שנוסע הרבה
מזוודה בינונית RONCATO SPEED 24"
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏369.90 ₪
מחיר רגיל ‏739.90 ₪
מחפשים מזוודת טרולי בגודל בינוני? בזכות משקל נוצה, ארבעה גלגלים שקטים ועיצוב איטלקי, ה-SPEED מבית RONCATO היא בחירה אידיאלית לגיחה הבאה שלכם לחו"ל.
Outdoor
‏468.90 ₪
תיק נסיעה - טרולי על גלגלים, חזק ועמיד באופן מיוחד, חסין כל, מתוצרת Outdoor התיק בנוי בצורה מסיבית ויש לו תפירה כפולה
Yale
‏32.90 ₪
לאוהל בטירונות או לגסטהאוס בטיול הגדול - מנעול קומבינציה עמיד וחזק, קל ונוח לשימוש, שישמור על הציוד שלכם נעול ובטוח.
Wolfdog
‏6.90 ₪
לאוהל בטירונות או ללוקר באכסניה בטיול - מנעול קפיצי פשוט ואמין עם מפתח שישמור על החפצים שלכם.
מזוודת טרולי גדולה "28 Rhapsody Pro
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Marco Polo
חבר אתר למטייל ‏559.90 ₪
מחיר רגיל ‏699.91 ₪
חופשה משפחתית ארוכה? ה-Rhapsody Pro היא מזוודת טרולי רכה בגודל 28 אינץ' שמצטיינת בחוזק שלה, ובניידות הגבוהה יחד עם המשקל הנמוך - בקיצור, המזוודה האידיאלית לנסיעה הבאה שלכם
מזוודת טרולי גדולה "28 Rhapsody Pro
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Marco Polo
חבר אתר למטייל ‏249.90 ₪
מחיר רגיל ‏499.89 ₪
סוף שבוע זוגי בחו"ל? ה-Rhapsody Pro היא מזוודת טרולי רכה בגודל 24 אינץ' שמצטיינת בחוזק שלה, ובניידות הגבוהה יחד עם המשקל הנמוך - בקיצור, המזוודה האידיאלית לנסיעה הבאה שלכם
Travelon
‏139.80 ₪
המזוודה לא נסגרת מרוב ציוד ובגדים? לקראת הנסיעה הקרובה, קחו אתכם את הסט של 2 שתי שקיות דחיסת הוואקום וחסכו עד 80% מנפח הבגדים!
למטייל
‏69.80 ₪
הגנה אקטיבית מול תוקפים - מיכל גז פלפל אישי בהתזה מהירהשל תרסיס פלפל (גז מדמיע) להגנה עצמית
מזוודת טרולי גדולה 29.5 אינץ' Sirio
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏599.90 ₪
מחיר רגיל ‏749.90 ₪
מזוודת טרולי חזקה וגדולה? בזכות המשקל הנמוך, ארבעה גלגלים עמידים ועיצוב איטלקי עדכני, ה-Sirio מבית Roncato היא בחירה קלה לחופשה המשפחתית הבאה שלכן
GSI Outdoors
‏69.80 ₪
בפסטיבל במדבר או בטיול טרמפים באירופה - קחו אתכם כוס האלומיניום הרב פעמית Boogaboo, עם ידית מתקפלת שנתלית על כל חגורה או רצועה, לא תישארו צמאים בשום מקום.
copy of שמיכה+כרית מתקפלות לנסיעות Fold 'n Go
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Guro
חבר אתר למטייל ‏279.90 ₪
מחיר רגיל ‏399.89 ₪
מתקשים להירדם בנסיעות או בטיולים? שמיכת הקמפינג הקומפקטית והנעימה של Guro תעטוף ותחמם אתכם עם בידוד פוליאסטר איכותי ו-5 דוגמאות מהממות שיעזרו לכם לעצום עיניים בכל מצב.
Cabeau
‏199.80 ₪
ישיבה לפרקי זמן ארוכים במכונית או במשרד בארועים ובמופעים יכולה להיות חוויה מאד לא נוחה, כרית זו תנעים את הישיבה ותתמוך בצוואר - לישיבה נוחה בכיף.
Roncato
‏999.90 ₪
מחפשים מזוודת טרולי גדולה ואמינה? עם ארבעה גלגלים שקטים עיצוב איטלקי וים של מקום, ה-Butterfly מבית RONCATO היא מזוודת 31 אינץ' מודרנית ומאובזרת, בחירה אידיאלית לטיסה הבאה שלכם.
מזוודת טרולי קשיחה וגדולה "31 Butterfly
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏679.80 ₪
מחיר רגיל ‏849.90 ₪
מחפשים מזוודת טרולי בגודל בינוני? עם ארבעה גלגלים שקטים עיצוב איטלקי וים של מקום, ה-Butterfly מבית RONCATO היא מזוודת 27 אינץ' מודרנית ומאובזרת, בחירה אידיאלית לחופשה הבאה שלכם.
מזוודת טרולי עליה למטוס קשיחה "21.5 Butterfly
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏599.80 ₪
מחיר רגיל ‏749.90 ₪
מחפשים מזוודת טרולי קטנה לעליה למטוס? עם ארבעה גלגלים שקטים, עיצוב איטלקי וים של מקום, ה-Butterfly בגודל 19 אינץ' מבית RONCATO היא בחירה אידיאלית לגיחה הבאה שלכם לחו"ל.
מזוודת טרולי קשיחה עליה למאוס "21.5 Unica
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏1,359.90 ₪
מחיר רגיל ‏1,699.90 ₪
עיצוב גלי אלגנטי, גוף גמיש וחזק מנעול מובנה ותנועה חלקה - ה-Unica מבית Roncato האיטלקית היא טרולי יחידה במינה שנותנת לכם את כל הסיבות לבחור בה לגיחה הבאה שלכם לחו"ל.
מזוודת טרולי בד לעליה למטוס "20 Chamonix
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Swiss
חבר אתר למטייל ‏255.90 ₪
מחיר רגיל ‏319.90 ₪
כנס מקצועי או סופ"ש זוגי,  לא משנה לאן אתם טסים, ה-Chaminix היא מזוודת טרולי מעוצבת, חזקה ואלגנטית שעולה אתכם למטוס ומתלווה בקלילות לכל נסיעה
מזוודת טרולי בד לעליה למטוס "20 Chamonix
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Swiss
חבר אתר למטייל ‏179.90 ₪
מחיר רגיל ‏359.90 ₪
כנס מקצועי או סופ"ש זוגי,  לא משנה לאן אתם טסים, ה-Chaminix היא מזוודת טרולי מעוצבת, חזקה ואלגנטית בגודל ביניים םרקטי שמתלווה בקלילות לכל נסיעה
מזוודת טרולי בד לעליה למטוס "20 Chamonix
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Swiss
חבר אתר למטייל ‏399.90 ₪
מחיר רגיל ‏499.89 ₪
חופשה משפחתית או נסיעה ארוכה יחדנית,  לא משנה לאן אתם טסים, ה-Chaminix היא מזוודת טרולי מעוצבת, חזקה,אלגנטית וגדולה שמתלווה בקלילות לכל נסיעה
מזוודת טרולי עליה למטוס Evolution
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏539.90 ₪
מחיר רגיל ‏699.91 ₪
טרולי קומפקטי שיעלה אתכם לקבינה של המטוס? בזכות משקל נוצה, ארבעה גלגלים שקטים ועיצוב איטלקי מודרני, ה-Evolution מבית RONCATO היא בחירה אידיאלית לגיחה הבאה שלכם לחו"ל.
מזוודת טרולי ניידת וקלה 24 אינץ' Evolution
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏399.90 ₪
מחיר רגיל ‏799.91 ₪
חופשה זוגית או סולו, בזכות משקל נוצה, ארבעה גלגלים שקטים ועיצוב איטלקי מודרני, ה-Evolution מבית RONCATO היא בחירה אידיאלית לנסיעה הבאה שלכם לחו"ל.
טרולי קלילה 24 אינץ' Joy
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏399.90 ₪
מחיר רגיל ‏799.91 ₪
ה-Joy היא מזוודת טרולי בינונית בגודל 24 אינץ', קלילה וחזקה, פרקטית ומרוווחת עם 4 גלגלים חלקים ותפירה קשוחה שתשמור על המזוודה לשירותכם הרבה שנים.
טרולי קלילה 24 אינץ' Joy
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏878.90 ₪
מחיר רגיל ‏1,099.91 ₪
ה-Joy היא מזוודת טרולי גדולה, קלילה וחזקה, פרקטית ומרוווחת עם 4 גלגלים חלקים, ים של מקום ותפירה קשוחה שתשמור על המזוודה לשירותכם הרבה שנים.
מזוודת טרולי קשיחה לעליה למטוס "20 Bloom
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Kate Hill
חבר אתר למטייל ‏179.90 ₪
מחיר רגיל ‏359.90 ₪
מזוודת טרולי בגודל בינוני? עשויה מ-ABS עמיד וקל ובעיצוב אלגנטי ומאופק, ה-Bloom מבית Kate Hill היא מזוודה מושלמת לנסיעה הבאה שלכם
Kate Hill
‏379.80 ₪
מזוודת טרולי גדולה ומרווחת לטיסה ארוכה? עשויה מ-ABS עמיד וקל ובעיצוב אלגנטי ומאופק, ה-Bloom מבית Kate Hill היא מזוודה מושלמת לנסיעה הבאה שלכם
מזוודת טרולי רכה לעליה למטוס "20 Saint Moritz
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Swiss
חבר אתר למטייל ‏299.80 ₪
מחיר רגיל ‏399.89 ₪
גיחה קצרה לחול? ה-Saint Moritz של Swiss היא מזוודת טרולי רכה, קומפקטית ואלגנטית בגודל 20 אינץ' שמתאימה לעלייה למטוס ושומרת על סטנדרט הייצור הגבוה ביותר שישרת אתכם שנים רבות
מזוודת טרולי רכה לעליה למטוס "20 Saint Moritz
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Swiss
חבר אתר למטייל ‏449.90 ₪
מחיר רגיל ‏549.90 ₪
נסיעה משפחתית לחו"ל? ה-Saint Moritz היא מזוודת טרולי רכה ואלגנטית בגודל מרווח של 28 אינץ' עם גלגלים חזקים ותפירה קשוחה. עם סטנדרט הייצור הגבוה של Swiss תהנו מהמזוודה שנים רבות.
מזוודת טרולי סופר קלה לעליה למטוס "NDK 20
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Swiss
חבר אתר למטייל ‏279.80 ₪
מחיר רגיל ‏349.90 ₪
טרולי קופקטית ואולטרא-קלה לנסיעות קצרות? עם ארבעה גלגלים ועיצוב אלגנטי ומגניב, ה-NDK של Swiss היא בחירה קלה (תרתי משמע) לקראת הטיסה הבאה שלכם
מזוודת טרולי עליה למטוס קשיחה "20 Alpine
הצעה מוגבלת בזמן
Jeep
חבר אתר למטייל ‏420.70 ₪
מחיר רגיל ‏495.00 ₪
מזוודת טרולי קשיחה בגודל בינוני? עם גוף פוליפרופילן וצלעות חיזוק יחד עם 4 גלגלים חלקים ועיצוב מודרני מרהיב, ה-Alpine מבית Jeep היא מזוודה פשוט מושלמת לטיסה הבאה שלכם
מזוודת טרולי קשיחה בגודל בינוני "24 Kingston
הצעה מוגבלת בזמן
Jeep
חבר אתר למטייל ‏247.50 ₪
מחיר רגיל ‏495.00 ₪
עם גוף קשיח וחזק, עיצוב מודרני ואלגנטי וחלוקה פנימית חכמה, ה-Kingston מבית Jeep היא מזוודה טרולי פרקטית בגודל 24 אינץ' שתכיל במדויק את החופשה הבאה שלכם
מזוודת טרולי 20 אינץ' לעליה למטוס Kingston
הצעה מוגבלת בזמן
Jeep
חבר אתר למטייל ‏305.10 ₪
מחיר רגיל ‏359.00 ₪
עם גוף פוליפרופילן קשיח וחזק, עיצוב מודרני ואלגנטי וחלוקה פנימית חכמה, ה-Kingston מבית Jeep היא מזוודה טרולי קומפקטית ופרקטית שעולה אתכם למטוס ותכיל כל מה שצריך לחופשה קצרה.
מזוודת טרולי קשיחה וגדולה "28 Wheeler
הצעה מוגבלת בזמן
Jeep
חבר אתר למטייל ‏548.20 ₪
מחיר רגיל ‏645.00 ₪
ארבעה גלגלים שקטים, גוף קשיח וגמיש וים של מקום - מזוודת הטרולי Wheeler 28 אינץ' מביעה בנפח של 122 ליטר - מספיק לכל טיול משפחתי או זוגי ארוך, בארץ או בחו"ל.
מזוודת טרולי קשיחה "24 Wheeler
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Jeep
חבר אתר למטייל ‏420.70 ₪
מחיר רגיל ‏495.00 ₪
מזוודת טרולי קשיחה בגודל ביניים? עם גוף חזק וגמיש, נפח אחסון נדיב ועיצוב מודרני מרהיב, ה-Wheeler מבית Jeep היא מזוודה אידיאלית כמעט לכל טיסה.
Swiss
‏119.90 ₪
במטוס, ברכבת או באוטובוס, לנסיעות הארוכות קחו אתכם את כרית הצוואר מבית Swiss Alpine, כרית מלאה ומוגבהת, שעוטפת את הצוואר ומחזיקה את הראש באמצעות מילוי רך ונעים.
תגית זיהוי למזוודה Wildcat
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏17.40 ₪
מחיר רגיל ‏24.90 ₪
זו המזוודה שלי! המזוודה הלכה לאיבוד? תגית זיהוי מעוצבת ועמידה של Wildcat הישראלית לכם לזהות אותה בין כל היתר ולהחזירה במהירות
מזוודת טרולי עליה למטוס "21.5 RONCATO IRONIK
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏559.90 ₪
מחיר רגיל ‏699.91 ₪
צריכים טרולי שיעלה אתכם למטוס? בזכות משקל נוצה, ארבעה גלגלים שקטים ועיצוב איטלקי, ה-IRONIK מבית RONCATO היא בחירה אידיאלית לגיחה הבאה שלכם לחו"ל.
Energizer
‏248.90 ₪
תקועים בשטח או בחו"ל ללא מטען? קחו אתכם את מטען החירום העוצמתי של Energizer שמגיע בעוצמה של 20,000 מיליאמפר, טוען במהירות הבזק ותופס מינימום מקום בכל תיק הכי קטן.
למטייל
‏59.90 ₪
הגנה אקטיבית מול תוקפים - מיכל התזה אישי קטן, רב פעמי, של תרסיס פלפל (גז מדמיע) להגנה עצמית
Energizer
‏169.80 ₪
שלא ייגמר לעולם - לסמרטפון, לטאבלט או לקינדל קחו אתכם את מטען החירום הקומפקטי של Energizer שטוען במהירות הבזק ותופס מינימום מקום בכל תיק הכי קטן.
Eagle Creek
‏178.90 ₪
קבלו את החברה שלכם לכל טיסה ולכל טיול - כרית צוואר רכה ונעימה מפליס שמתקפלת גם לצורת U קלאסית וגם לצורת מלבן רגילה כך שתוכלו להשתמש בה בכל מצב.
סט מזוודות טרולי קשיחות Swiss Alpine
הצעה מוגבלת בזמן
Swiss
חבר אתר למטייל ‏399.80 ₪
מחיר רגיל ‏599.91 ₪
גיחה קצרה לחול או נסיעה משפחתית ארוכה - ה-Alpine של Swiss היא שלישיית מזוודות טרולי קשיחות קומפקטיות ואלגנטיות, בגודל של 20 אינץ' (עלייה למטוס) 24 ו-28 אינץ' והולכות לשרת אתכם שנים רבות.
אונליין בלבד
מזוודה אלגנטית לעלייה למטוס 20 אינץ' San Francisco
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Tesla
חבר אתר למטייל ‏279.90 ₪
מחיר רגיל ‏399.89 ₪
סופ"ש באירופה או צימר בגולן - מזוודת הטרולי San Francisco מבית Tesla מגיעה בעיצוב אלגנטי, חלוקת פנימית חכמה והרכבה קפדנית, הכל כדי להתגלגל לצידכם בכיף בחופשה הבאה שלכם, וגם באלו שאחריה.
מזוודה אלגנטית גדולה 28 אינץ' San Francisco
הצעה מוגבלת בזמן
Tesla
חבר אתר למטייל ‏388.40 ₪
מחיר רגיל ‏555.00 ₪
חופשה משפחתית או נסיעה ארוכה - מזוודת הטרולי  "28 San Francisco מבית Tesla מגיעה בעיצוב אלגנטי, עם נפח גדול חלוקת פנימית חכמה והרכבה קפדנית, הכל כדי להתגלגל לצידכם בכיף בחופשה הבאה שלכם, וגם באלו שאחריה.
מזוודה אלגנטית גדולה 28 אינץ' San Francisco
הצעה מוגבלת בזמן
Tesla
חבר אתר למטייל ‏419.30 ₪
מחיר רגיל ‏599.00 ₪
חופשה משפחתית או נסיעה ממש ארוכה - מזוודת הטרולי  "32 San Francisco מבית Tesla מגיעה בעיצוב אלגנטי, עם נפח גדול במיוחד חלוקת פנימית חכמה והרכבה קפדנית, הכל כדי להתגלגל לצידכם בכיף בחופשה הבאה שלכם, וגם באלו שאחריה.
תרמיל מסעות לנשים Noras 55 + 10
מחיר מיוחד
חדש
הצעה מוגבלת בזמן
Tatonka
חבר אתר למטייל ‏681.80 ₪
מחיר רגיל ‏1,049.00 ₪
תרמיל עמיד וחזק, שישרת אותך בטיולים שלך, תיק גב טרקים לנשים בנפח 55+10 ליטר של חברת Tatonka, תיק גב חזק, מתאים לטרקים וטיולי תרמילאים, וכן כתרמיל טיולים. רצועות כתפיים מרופדות, מעוקלות יותר ומבנה גב קצר יותר מציעים...
תרמיל מסעות  Noras 65 + 10
מחיר מיוחד
חדש
הצעה מוגבלת בזמן
Tatonka
חבר אתר למטייל ‏714.30 ₪
מחיר רגיל ‏1,099.00 ₪
תרמיל מסעות עמיד וחזק של חברת Tatonka, שישרת אותך בטיולים שלך, לנשיאת משקלים מגוונים לאורך זמן. בנפח  65 ליטר + 10 ליטר הרחבה במידת הצורך.  תיק גב חזק, מתאים לטרקים וטיולי תרמילאים, וכן כתרמיל טיולים. התרמיל בעל מערכת...
Makalu
נסיעת עסקים או סופשבוע באירופה? מזוודת פרימיום -HIMALAYA דגם  Makalu Soft היא מזוודה  שתלווה אתכם נאמנה בגיחות הקצרות לחו"ל. מזוודה רכה וקלה ועמידה, עם טכנולוגיה למניעת כניסת מים. מתאפיינת בעיצוב ומראה יוקרתי ואלגנטי,...

תפריט

תפריט

צור חשבון בחינם בשביל לשמור מוצרים

התחבר

צור חשבון בחינם כדי להשתמש ברשימת המשאלות

התחבר