שכחתם את הסיסמא?

תקנון ותנאי שימוש

החברה: בעלת החנות האינטרנטית היא חברת למטייל המרכז לטיולים בע"מ ח.פ. 511277907

הנהלת האתר/ מפעילת האתר : למטייל ברשת. קום בע"מ ח.פ. 512927641

 האתר: חנות אינטרנטית של החברה הממוקמת כמערכת עצמאית בתוך אתר למטייל ברשת שכתובתו https://www.lametayel.co.il/ ומהווה חנות וירטואלית                    למכירת מוצרים ושירותים של החברה לצרכנים בישראל שכתובתה https://shop.lametayel.co.il .

פעולה : פעולה באתר הנה כל פעולת הזמנה או רכישת מוצרים ו/או שירותים אחרים המוצעים באתר, ככל שמוצעים.

הפריט/פריטים/המוצרים :המוצרים המופיעים באתר.

יום עסקים : ימי חול, ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד וימי שבתון על פי דין.

משתמש: כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות ביצוע של פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:                    המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. כלומר המשתמש מצהיר כי הינו תאגיד או אדם בן 18 שנה ומעלה שכשרותו המשפטית לא נשללה או הוגבלה.                                                                                                                                                                                  המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל/ בעל חשבון פייפאל פעיל. המשתמש רשום באתר בהתאם לתקנון אתר למטייל ופועל בהתאם להוראות תקנון זה.

חבר מועדון למטייל : משתמש שנרשם ואישר את חברותו במועדון בהתאם לתנאי תקנון המועדון. ההצטרפות היא חינם ומאפשרת לחבר ליהנות משלל הטבות בעת רכישות דיגיטליות של מוצרי תיירות באמצעות אתר למטייל.

 “חוק הגנת הצרכן” : חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.

כללי:

הוראות תקנון אלו מהוות חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין החברה ומפעילת האתר, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות אישור מטעם המשתמש לפיו הוא מסכים להוראות התקנון ומתחייב לנהוג על פי התקנון. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא בעיון רב את תנאי השימוש באתר, לרבות מדיניות הפרטיות. יובהר כי אי הסכמה להוראות התקנון, כולן או מקצתן, שוללת את הזכות לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

מובהר כי החברה ו/או מפעילת האתר רשאיות, על פי שיקול דעתן, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

החברה ומפעילת האתר שומרות לעצמן את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתן הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים וכן יחול על רכישות שבוצעו באתר, החל ממועד פרסום התקנון המעודכן באתר.

נוסח התקנון המחייב והקובע בכל מועד הינו נוסח התקנון המפורסם באתר. לפיכך, מומלץ לעיין בהוראות התקנון בכל כניסה מחודשת לאתר בכדי לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו, ככל שהיו שינויים שכאלה.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה, מכל מין וסוג שהוא בין תוכן האתר לבין הוראות תקנון זה, יגברו ויחולו הוראות התקנון.

תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

הוראות התקנון או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות, יהיו כפופים לדין הישראלי בלבד.

בתי המשפט של מחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט בלעדית לדון בכל מחלוקת בין החברה למשתמשים בקשר להוראות תקנון זה או כל מסמך אחר המופיע באתר, לרבות מדיניות הפרטיות ומדיניות ביטול עסקאות.

רכישה באתר:

האתר מאפשר, בין היתר, בחירה ורכישה של פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר.

כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות יש תחילה לבחור את המוצר או השירות לרבות מידה, צבע וכמות. תנאי נוסף לביצוע הזמנה – על המשתתף להיות רשום (שם משתמש + סיסמא) באתר למטייל ולהקליד בדף הפעולה פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי (להלן: “טופס ההזמנה”), ואז הופך המשתמש ל”מבצע הפעולה” (להלן: “המשתמש”).

חשוב לזכור ! כדי לשייך את הפעולה לפעילות המשתמש במסגרת מועדון למטייל ולקבל בגינה את ההטבות והמחירים המיוחדיםעל המשתמש להרשם ובהמשך- לשייך את עצמו כחבר מועדון למטייל ב"אזור האישי" בחלקו העליון של האתר וזאת כצעד ראשון - לפני מילוי טופס ההזמנה .

כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים שגויים, יחויב המשתמש בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. מסירת פרטים שגויים במכוון ו/או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק ונגד מגישי פרטים כוזבים כאמור עלולים להינקט צעדים משפטיים, אזרחיים ופליליים.

לאחר מילוי טופס ההזמנה יתבצע אימות של פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. לאחר קבלת אישור מחברת הסליקה וביצוע פעולה מסוג CHECK OUT על ידי המשתמש, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה נקלטה במערכת. יודגש, כי עסקת הקנייה תשתכלל רק לאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין חברות כרטיסי האשראי לבין החברה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני בתוך עד 72 שעות ממועד אישור ההזמנה.

רישומי מחשב עיבוד הנתונים של החברה, המנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות באתר כאמור, יהוו ראיה לכאורה לאמור בהן.

במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש המשתמש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החברה, לצורך הסדרת אישור חברת האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולת הזמנה ורכישה תחשב כמושלמת רק לאחר אימות פרטי האשראי ואישור התשלום על ידי המשתמש וחברת האשראי. בכל מקרה, יחושבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי. ללא אישור סופי מחברת האשראי על אישור העסקה, תהא ההזמנה בטלה, והחברה לא תהיה מחויבת כלפי המשתמש או כל צד ג’ כלשהו בשום דרך, לרבות לא בשמירת המוצר במלאי החברה.

אישור פעולת הרכישה והתחייבות החברה לאספקת המוצר, מותנית בכך שהמוצר זמין בפועל במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ולאחר שהחברה תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בינן לבין החברה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה אחרת באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול הפריט החסר מההזמנה ולספק למשתמש את יתרת ההזמנה ללא הפריט החסר. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת החברה במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה, ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה. יובהר, כי בין אם צוין באתר החברה כי המוצר קיים במלאי, בין אם לא צוין באתר החברה כי המוצר אינו קיים במלאי ובין אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר ובין נזק עקיף אשר נגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב למשתמש כל סכום ששילם, במידה ואכן שילם את אותו הסכום לחברה, או לבטל את החיוב במידה ובוצע, במקרה בו המוצר אינו זמין בפועל במלאי החברה.

בכל מקרה אשר בו, מחמת “כח עליון”, ייבצר מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה, תהא החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם משתמש כלשהו. בסעיף זה, “כוח עליון” משמעו כבמקובל על פי דין ולרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני וכל אירוע אחר שאינו בשליטת החברה.

מובהר, כי החברה ו/או מפעילת האתר לא יישאו באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה שלא עלה בידי המשתמש לעשות שימוש באתר בשל תקלה או הפסקה או שיבוש כלשהו בתקינות פעילותו.

צילומי ו/או שרטוטי המוצרים המוצגים באתר הנם להמחשה בלבד ואינם מחייבים את הנהלת האתר. מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני משתמשי האתר צילומים ונתונים מדויקים ככל האפשר לגבי המוצרים.

החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר.

החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. עם זאת, יובהר כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, והחברה לא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם, ככל שייגרם, למשתמש או לצד ג’ כלשהו בגינם.

במידה ותחול טעות בתיאור המוצר ו/או בפרטי העסקה, רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית ולזכות את המשתמש בהחזר כספי מלא.

הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך קליטת ההזמנה במערכת החברה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים טרם השלמת תהליך קליטת ההזמנה כאמור, יחויב המשתמש באתר לפי המחירים המעודכנים.

הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן, חלים תנאי השימוש באתר על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לחסום את גישתם לאתר של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי התקנון ו/או ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר לפי שיקול דעת החברה.

המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות מתוקף כל דרישה, תביעה, פסק דין, פשרה, הוצאה לפועל, ולרבות הוצאות משפט, ועלויות הייעוץ המשפטי, הנובעים, במישרין ו/או בעקיפין, מהפרת תנאי השימוש ו/או כל ממעשה ו/או מחדל של המשתמש ו/או מכל חיוב בו תחויב החברה או מי מטעמה אשר על פי תנאי השימוש לחברה אין אחריות לגביו.

מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן החלות והתקפות במועד העסקה, הן ההוראות המחייבות אף אם בתקנון זה או באתר מצוין אחרת.

שיטת המכירה

המכירה של מוצרים ושירותים באתר הינה במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי בהתאם להוראות באתר ובתקנון זה.

 

מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

הכנת ההזמנה במחסני למטייל - במרבית המקרים, במידה והמוצר נמצא במלאי, החברה פועלת על מנת שהמשלוח יוצא ממחסני "למטייל" עוד באותו יום או ביום למחרת. במקרים יוצאי דופן (תקופות של מבצעים מיוחדים בסגנון Black Friday, סוף עונה, חוסרים במלאי וכדומה ) המשלוח עלול להתעכב ובמקרה זה ייצור נציג החברה קשר עם המשתמש.

• שליח עד הבית : יום עסקים אחד עד ארבעה ימים (לישובים מרוחקים) לאחר היציאה ממחסני למטייל. שליח מיוחד יביא את המשלוח ישירות לבית הלקוח (לאחר תיאום טלפוני). המחיר המשלוח הינו 20 ₪ .

מועד אספקת המוצרים/שירותים המפורט בדף הפעולה הוא בימי עסקים כהגדרתם לעיל הנספרים מיום ביצוע ההזמנה. החברה עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המשתמש, וזאת בכפוף למדיניות חברות ההובלה.

החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.

הענקת מטבעות למטייל בגין הרכישה

בתוך 24 שעות ממועד גמר משלוח המוצרים ממחסני החברה למשתמש – יזוכה המשתמש חבר מועדון למטייל במטבעות למטייל בהתאמה למוצרים שרכש והן יופיעו באזור האישי שלו באתר למטייל.

שירות לקוחות

לפרטים ושאלות בנוגע לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני. [email protected] או בטלפון מס' 077-3334579.

 

ביטולים

משתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן.

עסקת מכר של פריטים המנויים בסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן אינה ניתנת לביטול.

ביטול עסקה/מכירה על ידי משתמש לפני משלוח המוצר:

משתמש המעוניין לבטל עסקה/מכירה קודם למשלוח המוצר, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה בטלפון לשירות הלקוחות של החברה.

ביטול לאחר משלוח המוצר:

משתמש המעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני [email protected] בהתאם לתנאי הביטול המפורטים להלן.

על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.

משתמש המבקש לבטל עסקה לרכישת מוצר בשל פגם, אי התאמה או בשל הפרת התחייבות של החברה, רשאי לעשות כן בהודעת ביטול בדואר אלקטרוני [email protected] לשירות הלקוחות של החברה. קיבל המשתמש את המוצר, יעמיד אותו לרשות החברה במקום בו המוצר נמסר לו ויהיה זכאי לקבל מהחברה בתוך 14 יום ממועד קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם.

משתמש המבקש לבטל עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה או הפרה כמפורט לעיל, רשאי לעשות כן בתוך החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי מהחברה הכולל בין היתר את האופן בו רשאי המשתמש לבטל את העסקה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מבין השניים. המשתמש יודיע על הביטול בדואר אלקטרוני [email protected] לשירות הלקוחות של החברה, יחזיר לחברה את המוצר וכן כל נכס שקיבל בעקבות עשיית העסקה, ויהיה זכאי לקבל מהחברה את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם, בניכוי דמי ביטול כדין.

משתמש שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח – 1998) ("אדם עם מוגבלות"), מי שמלאו לו 65 שנים ("אזרח ותיק") או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה ("עולה חדשה") יהיה רשאי לבטל "עסקת מכר מרחוק” לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

ביקש משתמש שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית החברה לדרוש מאותו משתמש להציג תעודה המוכיחה שהינה אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.

בוטלה עסקה על ידי משתמש שהינו אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש על ידי מסירת הודעה לחברה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, ופריט/פריטים שנרכשו יוחזרו לחברה על פי כללי התקנון כאמור לעיל.

יודגש כי, בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח למשתמש, ביטול העסקה יהא בכפוף לכך שהמשתמש יחזיר את הפריט/פריטים שנרכשו לחברה בהתאם לנהלי החזרת המוצר המפורטים בתקנון זה .

הלקוח יקבל החזר כספי בגין המוצר שהוחזר ע”פ הכתוב לעיל. בביטול עסקה שלא עקב פגם, אי התאמה או הפרה, ינוכו מסכום ההחזר דמי ביטול בגובה 5% מעלות המוצר או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם. בביטול עסקאות בכרטיסי אשראי תיתכן עמלה נוספת בגין סליקה שבוצעה, וההחזר יבוצע ישירות לכרטיס האשראי של המשתמש בניכוי עלות דמי המשלוח.

החזר כספי בגין יתר המוצרים הנמכרים באתר יתאפשר ככל שהבקשה לביטול נתקבלה אצל החברה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר.

 

תנאי החזרה

בהמשך לאמור לעיל, ניתן להחזיר לחברה כל פריט על מנת להחליפו בפריט אחר או לקבל זיכוי בגין הסכום ששולם עבור אותו הפריט, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

(1) לא נעשה בפריט כל שימוש;

(2) לא נגרם לפריט נזק או פגם;

(3) תווית המחיר עדיין מחוברת אל הפריט;

(4) הפריט באריזתו המקורית;

(5) הוצגה החשבונית המקורית בגין התשלום עבור הפריט;

(6) הפריט המוחזר אינו בגדר הלבשה תחתונה, גרביים או בגדי ים;

(7) הפריט המוחזר לא יוצר במיוחד עבור המשתמש או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות.

החזרת הפריט/הפריטים יכולה להתבצע רק לאחר הודעה להנהלת האתר באמור לעיל וזאת בכל אחת מחנויות הרשת ואו באמצעות דואר רשום או דואר שליחים למשרדי החברה ברחוב אימבר 7, פתח תקווה, מיקוד 45911.

ספרים או מפות יש לשלוח בדואר רשום לכתובת : למטייל – רחוב אימבר 7, קריית אריה, פתח תקווה.

 

אחריות ושירות

האחריות הינה לשנה מתאריך הרכישה, אלא אם צוין אחרת בצמוד למכירה ו/או על גבי המוצר. יובהר, כי החלפה או תיקון של המוצר אינה מאריכה את תקופת האחריות.

במקרה של טענה לפגם החוסה תחת האחריות, המוצר יימסר לבדיקת החברה, וככל שיימצא פגם כאמור, המוצר יתוקן ו/או יוחלף בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה או של הספק.

האחריות אינה מכסה נזקים הנובעים משימוש לא נכון במוצר ו/או בלתי סביר ו/או העמסת יתר ו/או בלאי טבעי ו/או תיקון שלא על ידי מתקן מורשה מטעם החברה ו/או טיפול על ידי צד שלישי.

האחריות אינה מכסה נזקים שנגרמו על ידי חברות תעופה ו/או כל חברת הובלה אחרת ו/או תוך כדי העברות או העמסות, לרבות, אך לא רק, בשדות תעופה ובנמלים.

** במקרים שבהם נגרם נזק למזוודה ו/או לתיק נסיעה במהלך טיסה ו/או הובלה אחרת, יש לפנות לדלפק חברת התעופה ו/או ההובלה הרלוונטית, בטרם היציאה משדה התעופה, ולפעול על פי הנחיותיו. בכל מקרה, החברה לא תהא אחראית לנזקים מסוג זה.

החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי שימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי הוראות תקנון זה, יקנו לחברה את הזכות לבטל את ההזמנה שבוצעה שלא על פי התקנון כאמור.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד.

זכויות אלה חלות, בין היתר, על העיצוב הגרפי בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), קוד המקור של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי ו/או מטעם החברה בלא קבלת הסכמתה מראש ובכתב.

אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר בניגוד להוראות התקנון ו/או בלא לקבל את הסכמת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מקור בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב. אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“קישור עומק”), אלא לעמוד הבית בלבד.

אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת את התכנים המופיעים באתר אלא אם החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתמש

מסירת הפרטים האישיים בטופס ההזמנה נעשית על פי רצונו של המשתמש ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של המשתמש למסירתם. מסירת הפרטים האישיים נועדה לאפשר לחברה לספק את המוצרים ו/או השירותים למשתמש וללמוד על גמירות הדעת של המשתמש בנוגע לרכישת המוצרים ו/או השירותים.

החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן PCI, אך בקרות מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למשתמש אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, ובכלל זה החברה משתמשת במערכת PCI לצורך סליקת כרטיסי אשראי.

בעת ההרשמה לאתר ובעת הזמנת מוצרים, יתבקש המשתמש למסור את פרטיו האישיים האמיתיים, ביניהם: שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע בנוגע לפעולה אותה מתבקש השליח לעשות במידה והנמען אינו בבית. מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות המשתמש, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במאגר הנהלת האתר וישמשו רק לצורך השלמת הזמנת המוצר שנבחר. השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים אלה.

יתכן שבעת גלישה או ביצוע פעולות באתר, לרבות: עיון במגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, יתועדו פרטי עיונך באופן אוטומטי וממוחשב, פרטים אלו משמשים את החברה לצרכי בקרה והתייעלות.

הזמנה מהאתר מחייבת הרשמה באתר למטייל. במסגרת תהליך ההרשמה יידרש המשתמש לבחור שם משתמש וסיסמא שיזהו אותו בעת השימוש. הנהלת האתר רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. יש לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם.

הפרטים שימסור המשתמש והפרטים שייאספו לגביו במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של הנהלת האתר (למעט פרטי אמצעי התשלום כאמור לעיל). השימוש באתר ואישורו של המשתמש את מדיניות הפרטיות, מעידים על כך כי המשתמש מסכים שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של הנהלת האתר. המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:

כדי לאפשר למשתמש להשתמש בשירותים באתר;

כדי לזהות את המשתמש במהלך כניסות חוזרות לאתר;

כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר;

כדי לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיהם;

מובהר, כי כאשר המשתמש מצטרף כחבר במועדון הנאמנות של למטייל וממלא פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי, מתבקש המשתמש לתת את הסכמתו המפורשת מראש ובכתב לקבלת הודעות, פרסומים ועדכונים שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות SMS שיישלחו ישירות למכשירו הסלולארי של המשתמש, וכן הודעות דוא”ל שיישלחו לכתובת הדוא”ל של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של הרשת.

מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982;

הנהלת האתר תהיה רשאית להעביר את פרטי המשתמש והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשה המשתמש באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים להנהלת האתר, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

הנהלת האתר רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בהנהלת האתר וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים )שאינם קשורים להנהלת האתר כאמור), וזאת למעט במקרים כדלקמן:;

על פי דרישת המשתמש או בהסכמתו המפורשת;

בכל מקרה בו הפר המשתמש את התקנון, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע המשתמש או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר איתו, פעולות המנוגדות להוראות התקנון, מדיניות הפרטיות או להוראות כל דין;

בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;

בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש או מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;

בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים`

במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו.

החברה רשאית להשתמש ב’עוגיות’ (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ הן קבצי טקסט, שהדפדפן במחשבו של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי הנהלת האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלו. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה המשתמש באתר, מהיכן הגיע המשתמש אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל פעם שהוא מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום, ככל שישנם כאלה. המידע בעוגיות מוצפן והנהלת האתר נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי הנהלת האתר יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

משתמש שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יש לזכור שביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים. בנוסף לכך, ניתן למחוק את העוגיות במחשב בכל רגע נתון.

הנהלת האתר רשאית להתיר לחברות צד-שלישי לפרסם באתר ו/או לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר. המודעות שבהן צופה המשתמש בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את פרסומותיהן, חברות אלה משתמשות בכלים שנועדו לסייע להן בהבנת העדפות המשתמש. לדוגמה, חברות אלה עשויות להציב עוגיות במחשב המשתמש ולשבץ “משואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניו לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיות ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של הנהלת האתר. לחברות הללו אין גישה לעוגיות של הנהלת האתר ולהנהלת הנהלת האתר אין גישה לעוגיות שלהן. אם המשתמש מבקש לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום באתר, ניתן לעשות כן באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

כל שימוש בתוכן של צד שלישי, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר, קישור ו/או עקב פרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לכך, לרבות אך מבלי לגרוע, בגין כל נזק, ישיר או עקיף, הנובע משימוש ו/או כניסה כאמור ו/או בשל פגיעה בפרטיות ו/או כל איסוף מידע ו/או שימוש בו על ידי צדדים שלישים.

הנהלת האתר מיישמת באתר מערכות שנועדו לאבטח את המידע באופן מיטבי, בהתאם לסטנדרטים מקובלים. בעוד שמערכות אלה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, הנהלת האתר לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שתשקפנה שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. החברה רשאית לגבות תשלום בגין העיון. אדם שעיין במידע לגביו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה, בעלת מאגר המידע, בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. ככל שהחברה תסרב, תודיע היא על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), תשמ”א-1981 (להלן: “תקנות הפרטיות”). על סירובה של החברה לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות הפרטיות.

חיפוש
Filters

מחלקות משנה

הצג עוד הצג פחות

מבצעים

תרמיל יום WILDCAT BRYCE CANYON 32L
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏265.90 ₪
מחיר רגיל ‏379.90 ₪
תרמילאים מנוסים או מטיילים מתחילים? ה-BRYCE CANYON של חברת WILDCAT הוא תרמיל יום קל משקל, נוח ואמין שילווה אותכם בכל הרפתקאה.
copy of חולצת טי שרט נושמת לנשים WC Cooldry
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏69.90 ₪
מחיר רגיל ‏139.90 ₪
לסידורים בבוקר או להליכה בערב - חולצת הטי שרט הקצרה המנדפת Cool Dry תדאג לנדף את הזיעה ולשמור עליכן רעננות בימים החמים והלחים
סט מזוודות טרולי קשיחות Swiss Alpine
הצעה מוגבלת בזמן
Swiss
חבר אתר למטייל ‏399.80 ₪
מחיר רגיל ‏599.91 ₪
גיחה קצרה לחול או נסיעה משפחתית ארוכה - ה-Alpine של Swiss היא שלישיית מזוודות טרולי קשיחות קומפקטיות ואלגנטיות, בגודל של 20 אינץ' (עלייה למטוס) 24 ו-28 אינץ' והולכות לשרת אתכם שנים רבות.
אונליין בלבד
מכנסיים מתקצרים לגברים TIGER
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏195.90 ₪
מחיר רגיל ‏279.90 ₪
בנגב, באנדים או בהימלאיה -מספיק זוג אחד של ה-TIGER, מכנס הטיולים של ווילדקט לשנת 2023,  שילווה אותך בכל הרפתקאה.
משקפי שמש מעוצבים Adidas AOR008
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Adidas
חבר אתר למטייל ‏99.00 ₪
מחיר רגיל ‏399.01 ₪
עם סטייל מעניין יחד עם שלדה חזקה ועדשות עם הגנת UV, ה-AOR008 של אדידס הם משקפי שמש מעוצבים שישמרו עליכן מהשמש גם בשטח וגם ביום יום.
אונליין בלבד
סנדלי ילדים Burke Ii
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Northside
חבר אתר למטייל ‏119.90 ₪
מחיר רגיל ‏299.89 ₪
סנדלי ילדים של חברת Northside האמריקאית ילכו עם הילדים שלכם לכל מקום- בטיול,בגן,בים או אחר הצהריים בפארק, מספקות תמיכה והגנה לכל כף הרגל.   *נעל עודפים - נמכרת ללא אחריות!
אונליין בלבד
משקפי שמש מעוצבים Vuarnet VL0109SX3000
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Vuarnet
חבר אתר למטייל ‏397.00 ₪
מחיר רגיל ‏1,199.00 ₪
חברת העילית הצרפתית Vuarnet מציגה את דגם ה-VL0109SX3000, עוד דגם שמשלב סטייל גבוה יחד עם עמידות ופרקטיות שהופכת את משקפי השמש שלהם לבחירה קלה גם לפעילות בשטח וגם ליום יום.
אונליין בלבד
Native
‏119.90 ₪
בדרך למשרד או בשטח בסופ"ש, תחתוני ה- Boxer Venti הם תחתוני בוקסר נוחים, גמישים ומנדפים לגברים שידאגו לשמור עליכם מאווררים וחופשיים יום אחרי יום.
משקפי שמש יוניסקס Adidas AOR003
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Adidas
חבר אתר למטייל ‏99.80 ₪
מחיר רגיל ‏399.89 ₪
עם סטייל מוקפד ועדכני יחד עם שלדה כפולה וחזקה + עדשות עמידות ה-AOR003 של אדידס הם משקפי שמש ייחודיים ופרקטיים שישמרו עליכם ועליכן מהשמש גם בשטח וגם ביום יום.
אונליין בלבד
אוהל בן רגע ל-4 אנשים Wildcat
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏629.90 ₪
מחיר רגיל ‏899.91 ₪
מחפשים אוהל עם פתיחה/סגירה מהירה? כזה שילווה אותכם הרבה שנים בכל טיול בארץ? עם מנגנון ה"בן רגע" הייחודי שלו - האוהל המרווח והמאוורר של Wildcat יעניק לכם בדיוק את זה.
אוהל משפחתי ענק 6
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏649.50 ₪
מחיר רגיל ‏1,299.00 ₪
נמאס לכם להשתופף ולהצטופף? מחפשים אוהל מרווח ומאוורר לקמפינג או טיולים בארץ? אוהל הHOME המשפחתי לשישה אנשים (ויותר!) של WILDCAT יהיה הבית שלכם מחוץ לבית. 
מקל הליכה אלומניום TREKKING POLE
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏49.90 ₪
מחיר רגיל ‏99.01 ₪
מקל הליכה טלסקופי מאלומניום, ידית אחיזה אנטומית עשויה גומי מחוזק המקנה אחיזה יציבה ובידוד מעולה.
שני זוגות גרבי Coolmax נושמים V2
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏95.90 ₪
מחיר רגיל ‏159.90 ₪
כל נעל טיולים צריכה את הגרב המתאים - ה-Coolmax V2 הם גרביים שמנדפים זיעה, מתייבשים מהר, מצמצמים יבלות ושפשופים ומותאמים במיוחד להליכה מאומצת בתנאים חמים כמו באר, אידאיליים למטיילים וחיילים. מארז מבצע - 2 זוגות בחבילה.
כוס מתקפלת גדולה לשטח Fold A Cup Large
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
WILDO
חבר אתר למטייל ‏9.80 ₪
מחיר רגיל ‏25.00 ₪
פיקניק בטבע? קחו אתכם כוס מתקפלת רב פעמית לשטח עם פטנט הקיפול הנוח מבית Wildo ענקית הציוד השוודית- כל מה שאתם צריכים לארוחה המושלמת בנוחות מקסימלית בטיול הקרוב שלכם. 
משקפי שמש מעוגלים Adidas AOR009
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Adidas
חבר אתר למטייל ‏99.80 ₪
מחיר רגיל ‏399.89 ₪
עם עיצוב מעוגל ומגניב יחד עם שלדה חזקה ועדשות עם הגנת UV, ה-AOR009 של אדידס הם משקפי שמש מעוצבים שישמרו עליכן ועליכם מהשמש גם בשטח וגם ביום יום.
אונליין בלבד
חולצת טי-שרט נושמת WC Cooldry
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏69.90 ₪
מחיר רגיל ‏139.90 ₪
יוצאים לשטח, לפארק לריצה או סתם החוצה ביום חם ולח? חולצת הטי שרט הקצרה Cooldry מבית WILDCAT תדאג לנדף את הזיעה ולחסום את קרני השמש המזיקות, ככה שלכם רק נשאר ליהנות מהחוויה בחוץ!
מכנסי טיולים לנשים Oncilla
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏279.90 ₪
מחיר רגיל ‏399.89 ₪
בנחלים ובמדבריות, עם דגם Oncilla החדש, מכנסי הטיולים הנושמות והסטרצ'יות של Wildcat תוכלי לטייל בכל מקום - בסטייל!
משקפי שמש יוניסקס Adidas AOR011
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Adidas
חבר אתר למטייל ‏99.80 ₪
מחיר רגיל ‏399.89 ₪
עם סטייל מוקפד ועדכני יחד עם שלדה כפולה וחזקה + עדשות עמידות ה-AOR011 של אדידס הם משקפי שמש ייחודיים ופרקטיים שישמרו עליכם ועליכן מהשמש גם בשטח וגם ביום יום.
אונליין בלבד
מגבת טיולים שמתייבשת מהר 150*80 Wildcat
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏62.90 ₪
מחיר רגיל ‏89.90 ₪
חיילים או תרמילאים - אם נמאס לחכות למגבת שתתייבש, קחו אתכם את מגבת המיקרופייבר הקלה והקומפקטית של Tsabaris שמתייבשת במינימום זמן!
תיק רחצה נתלה
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏76.90 ₪
מחיר רגיל ‏109.90 ₪
לוקחים איתכם את כל תכשירי ההיגיינה מהבית? קחו אתכם את תיק הרחצה הנתלה והרב תאי של WILDCAT - בנפח גדול, ריפוד מלא, לולאות קשירה ותאי רשת לחפצים שונים בתוך התא הוא יכיל את כל מה שתצטרכו.
מזרון שטח Mat Explorer 5Cm
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏169.90 ₪
מחיר רגיל ‏339.90 ₪
מתקשים להירדם באוהל? מזרן השטח EXPLORER 5 של WILDCAT מתנפח "מעצמו" ומציב סטנדרט חדש של לינה בשטח.
copy of משקפי שמש יוניסקס Adidas AOR011
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Adidas
חבר אתר למטייל ‏99.80 ₪
מחיר רגיל ‏399.89 ₪
עם סטייל מוקפד ועדכני יחד עם שלדה כפולה עדינה וחזקה ה-AOR012 של אדידס הם משקפי שמש ייחודיים ופרקטיים שישמרו עליכם ועליכן מהשמש גם בשטח וגם ביום יום.
אונליין בלבד
מקל הליכה WALKING POLE
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏49.90 ₪
מחיר רגיל ‏99.89 ₪
נמאס לכם מכאבי ברכיים וגב במהלך הטיול? מקל ההליכה הטלסקופי של WILDCAT יחלוק איתכם במשקל וישחרר לחץ מיותר, כדי שתוכלו להתמסר להנאה שבהליכה בלי דאגות מיותרות.
אוהל איגלו ל- 2
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏125.90 ₪
מחיר רגיל ‏179.90 ₪
מחפשים אוהל קליל, מאוורר ופשוט להקמה? אוהל האיגלו הקלאסי ל-2 של WILDCAT הוא הפתרון האידיאלי לטיול או קמפינג, במזג אוויר נוח כמו בארץ.*האוהל עשוי להגיע עם לוגו של OUTDOOR, אך הוא זהה לחלוטין במראה ובמפרט הטכני לאוהל...
כיסא ים נמוך ומאוורר Brisa
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏244.90 ₪
מחיר רגיל ‏349.90 ₪
עם ה-Brisa תוכלו סוף סוף להתרווח בכיסא ים מאוורר, מרווח ונמוך, להנות מהבריזה ולהרגיש כאילו אתם על החוף במקסיקו - גם בכנרת.
אוהל איגלו ל- 4
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏181.90 ₪
מחיר רגיל ‏259.90 ₪
מחפשים אוהל קליל, מאוורר ופשוט להקמה? אוהל האיגלו הקלאסי ל-4 של WILDCAT הוא הפתרון האידיאלי לטיול או קמפינג, במזג אוויר נוח כמו בארץ.
תרמיל יום Yellowstone 36L
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏391.90 ₪
מחיר רגיל ‏559.90 ₪
טיול יום בארץ? טרק של כמה ימים? ה-YELLOWSTONE הוא תרמיל וורסטילי, קל משקל ומאוורר, עם נפח מפנק ליחיד או למשפחה שיענה לכם על כל הדרישות, ובעיקר יישב עליכם בול.
תרמיל גב רשת נושם Ebro
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏307.90 ₪
מחיר רגיל ‏439.90 ₪
 עם מערכת גב מאווררת וחלוקת תאים פרקטית ונוחה, ה-Ebro של WILDCAT, הוא בחירה מצוינת לטיולים במזג אוויר חם ולח כמו בארץ.
כיסא שטח מתקפל ואוורירי Wind
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏188.90 ₪
מחיר רגיל ‏269.90 ₪
אוורירי נוח וקליל - ה-WIND הוא כיסא שטח מתקפל עם משענות לידיים, קיפול ופתיחה מהירים ופשוטים לתפעול, אידיאלי לקמפינג משפחתי או יום בים.
תרמיל יום למחשב נייד - 2 תאים WC
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏258.90 ₪
מחיר רגיל ‏369.90 ₪
עבודה או לימודים? בנפח של 30 ליטר ו-2 תאים מרווחים ונוחים, תרמיל היום של Wilcat מאפשר לכם לקחת כל מה שתצטרכו (וגם מה שלא) ליום עמוס בג'ונגל האורבני
אוהל בן רגע ל-8 אנשים
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏1,399.90 ₪
מחיר רגיל ‏1,999.90 ₪
בחול המועד או בסופשבוע הקרוב - אוהל הבן רגע של WILDCAT הוא אוהל משפחתי, יציב ומאוורר ל-8 מבוגרים שתוכלו להקים ולקפל צ'יק צ'ק!
שק שינה קומפקטי +5 מעלות Mummy Light
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Go Nature
חבר אתר למטייל ‏173.90 ₪
מחיר רגיל ‏299.89 ₪
לילה בחוף, בהרים או במדבר? ה- Mummy Light הוא שק שינה קיצי-אביבי, קל משקל ונוח לאריזה שיעניק לכם שינה נעימה ורכה וילווה אתכם שנים רבות
חולצה מנדפת שרוול ארוך לנשים QuickDry
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏74.90 ₪
מחיר רגיל ‏149.90 ₪
טיול יום בטבע, או ריצה בטיילת - ביום חם ולח,  חולצת הטי שרט הארוכה מבית Wildcat תשמור עליכן מהשמש ותדאג להרחיק את הלחות מהעור.
בקבוק שתייה Wc Aqua 850
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏69.90 ₪
מחיר רגיל ‏99.89 ₪
במשרד או בשטח - עם בקבוק השתייה הספורטיבי AQUA של WILDCAT תהנו ממים צלולים ונקיים בכל מקום.
טרולי קשיח 20 אינצ'  4 גלגלים NATIONAL GEOGRAFHIC
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
National Geographic
חבר אתר למטייל ‏399.90 ₪
מחיר רגיל ‏799.91 ₪
מהסוואנה למסלול ההמראה בסטייל ונוחות עם מזוודת הטרולי האיקונית מבית National Geographic שמגיעה עם ארבעה גלגלים חזקים, מנעול TSA מובנה וים של מקום בשביל הטיול הבא שלכםמזוודת עודפים - נמכרת ללא אחריות!
משקפי שמש ספורטיביים Adidas AOR000
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Adidas
חבר אתר למטייל ‏99.00 ₪
מחיר רגיל ‏399.01 ₪
עם סטייל מוקפד ועדכני יחד עם שלדה חזקה ועדשות עמידות ה-AOR000 של אדידס הם משקפי שמש ספורטיביים שישמרו עליכם מהשמש גם בשטח וגם ביום יום.
אונליין בלבד
משקפי שמש אובליות לנשים Adidas AOR014
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Adidas
חבר אתר למטייל ‏99.00 ₪
מחיר רגיל ‏399.01 ₪
עם עיצוב אובלי מגניב יחד עם שלדה חזקה ועדשות עם הגנת UV, ה-AOR014 של אדידס הם משקפי שמש מעוצבים שישמרו עליכן מהשמש גם בשטח וגם ביום יום.
אונליין בלבד
נעלי טרקים לגברים Faloria Mid WP
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Garsport
חבר אתר למטייל ‏549.90 ₪
מחיר רגיל ‏1,099.91 ₪
סובב מון בלאן או אנאפורנה? ה-Faloria MID של גארספורט האיטלקית הוא מגף טיולים קשוח ועמיד, עם אחיזת שטח סופר חזקה ואטימות מוחלטת למים - אידיאלית לטיולים וטרקים ארוכים בתנאי מים ושלג.
נעלי טרקים לנשים Faloria Mid WP
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Garsport
חבר אתר למטייל ‏549.90 ₪
מחיר רגיל ‏1,099.91 ₪
סובב מון בלאן או אנאפורנה? ה-Faloria MID של גארספורט האיטלקית הוא מגף טיולים קשוח ועמיד, עם אחיזת שטח סופר חזקה ואטימות מוחלטת למים - אידיאלית לטיולים וטרקים ארוכים בתנאי מים ושלג.
מדרס לנעלי הרים Super Feet
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Super Feet
חבר אתר למטייל ‏167.30 ₪
מחיר רגיל ‏279.00 ₪
לנעלי ההרים בשטח או לנעל האלגנטית בפגישה - מדרסי Super Feet מעניקים לכם תמיכה איפה שאתם הכי צריכים אותה, ומפחיתים עומס מכף הרגל ומכל הגוף.
מקל הליכה לטיולים Ultra Trail Carbon
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏139.90 ₪
מחיר רגיל ‏279.90 ₪
עולים את הארבל בסופ"ש? עם גוף קרבון קל משקל וידית מחומר מנדף, מקל ההליכה של Wildcat, ידאג לשמור על הברכיים שלכם כשאתם בשטח
אוהל בן רגע ל-6 אנשים Wildcat
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏1,007.90 ₪
מחיר רגיל ‏1,439.90 ₪
בחול המועד או בסופשבוע הקרוב - אוהל הבן רגע של WILDCAT הוא אוהל משפחתי, יציב ומאוורר ל-6 מבוגרים שתוכלו להקים ולקפל צ'יק צ'ק! הבהרה: חלק מהאוהלים עשויים להגיע תחת המיתוג "Outdoor" - אל חשש, זהו בדיוק אותו האוהל כמו...
מכנס גברים אלסטי ומתקצר Pampas
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏279.30 ₪
מחיר רגיל ‏399.01 ₪
בערבות פטגוניה או בהרי נפאל - מספיק שתיקח איתך במוצ'ילה זוג אחד של ה-PAMPAS, מכנס הטיולים החדש של Wildcat שיודע להתאים את עצמו לתנועה שלך ויאפשר לך לטייל בנוחות בכל מקום.שימו לב: המוצר עשוי להגיע תחת שם המותג...
תרמיל יום WILDCAT ELK 35
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏417.10 ₪
מחיר רגיל ‏595.90 ₪
ה-ELK 35, התרמיל החדש של WILDCAT, עם מערכת גב מאווררת וחלוקת תאים פרקטית ונוחה, הוא בחירה מצוינת לטיולים בארץ, בחו"ל ואפילו ליום-יום!
מזרן NBR 1.5
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏101.90 ₪
מחיר רגיל ‏169.90 ₪
יוגה בבית או לינה בשטח - אם מחפשים מזרן נוח ומבודד במיוחד לקמפינג או ספורט - כנראה שמזרן ה-NBR הוא הפתרון המתאים ביותר עבורכם.
בקבוק שתייה WC 0.85 - אפור
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏48.90 ₪
מחיר רגיל ‏69.90 ₪
בלימודים, בעבודה או במסלול הטיול - עם בקבוק השתייה הספורטיבי של WILDCAT בנפח 0.85 ליטר, תהנו ממים צלולים ונקיים בכל מקום.
נעלי הליכה נמוכות לגברים Rozes Low
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Garsport
חבר אתר למטייל ‏344.90 ₪
מחיר רגיל ‏689.90 ₪
ה-Rozes מבית Garsport האיטלקית היא נעל הליכה נמוכה וקלילה לגברים, כזו שתומכת בקרסול מבלי להכביד, כך שהיא אידיאלית עבורכם להליכות קלילות בעיר כמו גם לטיולים מאומצים וטיפוס בהרים
נעלי טיולים נמוכות לגברים Giau Low WP
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Garsport
חבר אתר למטייל ‏487.40 ₪
מחיר רגיל ‏749.90 ₪
טיול תרמילאי או סיבוב עירוני, ה-Giau Mid של גארספורט האיטלקית היא נעל טיולים מודרנית, קלה נמוכה וחזקה עם אחיזת שטח מעולה ואטימות למים שתתמוך בכם ביציבות על כל קרקע ובכל מזג אוויר.
נעלי הליכה נמוכות לנשים Rozes Low
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Garsport
חבר אתר למטייל ‏344.90 ₪
מחיר רגיל ‏689.90 ₪
ה-Rozes מבית Garsport האיטלקית היא נעל הליכה נמוכה וקלילה לנשים, כזו שתומכת בקרסול מבלי להכביד, כך שהיא אידיאלית עבורכן להליכות קלילות בעיר כמו גם לטיולים מאומצים וטיפוס בהרים
Native
‏49.90 ₪
לטירונות או לשביל ישראל, תחתוני הבוקסר הנושמים של NATIVE PLANET ידאגו לשמור עליכם מאווררים ורעננים.* במבצע - 3 זוגות ב-100 ש"ח. * ההנחה תתעדכן אוטומטית בקופה.
תרמיל יום נושם Freeflow 30
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Berghaus
חבר אתר למטייל ‏513.40 ₪
מחיר רגיל ‏789.90 ₪
טיפוס של תרמיל - תרמיל יום לפעילות מאומצת ולספורט אתגרי, מערכת גב מאווררת ונוחות נשיאה גבוהה במיוחד.
מכנסיים מתקצרים לגברים Leopard
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏214.90 ₪
מחיר רגיל ‏307.00 ₪
בנגב, באנדים או בהימלאיה -מספיק זוג אחד של ה-LEOPARD, מכנס הטיולים הפופולרי והנמכר ביותר של WILDCAT שילווה אותך בכל הרפתקאה.
מכנסיים מתקצרים לנשים Caracal
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏209.90 ₪
מחיר רגיל ‏299.89 ₪
ה-CARACAL הן מכנסי טיולים מתקצרים לנשים, מנדפים זיעה, קלים וחזקים, אידיאליים לטיולים בכל מזג אוויר, בארץ או בחו"ל.
שק שינהׁ +5 מעלות LITE NITE
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Guro
חבר אתר למטייל ‏188.40 ₪
מחיר רגיל ‏289.90 ₪
טיול צופים בסוכות או קמפינג סתווי במדבר? בזכות ביטנה נעימה למגע, קומפקטיות, משקל נמוך והתאמה לטמפרטורה של עד +5 מעלות - שק השינה LITE NITE ידאג לשמור אתכם מבודדים מהקור.
מארז 5 זוגות גרבי לוחם נושמים Coolmax
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
שלדג
חבר אתר למטייל ‏99.90 ₪
מחיר רגיל ‏199.89 ₪
טירונות קיץ או קו בדרום - מארז 5 זוגות גרביים מנדפים זיעה ונושמים בזכות סיב Coolmax - מתייבשים במהירות ומצמצמים שפשופים ויבלות - אידיאליים לחיילות וחיילים קרביים בעונות החמות. מארז מבצע - 5 זוגות בחבילה - בלעדי בחנות...
אונליין בלבד
חולצת טי שרט קצרה לגברים Marmot
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Marmot
חבר אתר למטייל ‏97.90 ₪
מחיר רגיל ‏139.90 ₪
למשרד בראשון או בטיול של שבת - הטי שרט מבית Marmot האמריקאית היא חולצה נעימה וקלילה בגזרה אתלטית עם עיצוב לוגו מרמוט אלגנטי, תפורה מבד נעים שישמור אותך רענן גם בימים החמים
חולצת טי-שרט קצרה מנדפת לנשים QuickDry
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏79.90 ₪
מחיר רגיל ‏159.90 ₪
כשאת משכימה לריצת הבוקר שלך או יוצאת להליכה בשקיעה, חולצת הטי שרט המנדפת של Wildcat תעטוף אותך בנעימות ותדאג להשאיר אותך רעננה בזכות יכולת הנשימה והתכונות האנטי-בקטריאליות. 
מזוודת טרולי קשיחה 28 אינץ' Legend
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Marco Polo
חבר אתר למטייל ‏199.90 ₪
מחיר רגיל ‏399.89 ₪
חופשה זוגית לשבוע או נסיעה ארוכה לבדרכם - קחו אתכם כל מה שתצטרכו עם מזוודת הטרולי הקשיחה Legend בגודל 24 אינץ' שמגיעה עם 4 גלגלים עמידים, מנעול TSA מובנה וגוף קשיח וקל משקל
נעלי הליכה נושמות לנשים Predict Hike MID GTX
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Salomon
חבר אתר למטייל ‏489.50 ₪
מחיר רגיל ‏890.00 ₪
עם בולמים רכים כמו חמאה ועיצוב מודרני - ה-Predict Hike, נעלי הטיולים החדשניות של Salomon יהיו אתכן בשטח ויעניקו לכם קלילות, אנרגיה ונוחות בכל טיול.
נעלי הליכה נושמות לגברים Predict Hike MID GTX
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Salomon
חבר אתר למטייל ‏489.50 ₪
מחיר רגיל ‏890.00 ₪
עם בולמים רכים כמו חמאה ועיצוב מודרני - ה-Predict Hike, נעלי הטיולים החדשניות של Salomon יהיו אתכם בשטח ויעניקו לכם קלילות, אנרגיה ונוחות בכל טיול.
תרמיל לטיולי יום Coulee 30L
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Mystery Ranch
חבר אתר למטייל ‏994.90 ₪
מחיר רגיל ‏1,169.89 ₪
עם שלדת תמיכה לגב, פתיחה מרכזית ענקית, רצועות מודולריות ותפירה שנועדה להחזיק שנים - ה-Coulee 30L מייצג את הדור הבא של תרמילי הטיולים - אידיאלי לתרמילאים המנוסים שביניכם.
copy of חולצת טי שרט מנדפת לנשים T Cool Dry
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Marmot
חבר אתר למטייל ‏97.90 ₪
מחיר רגיל ‏139.90 ₪
למשרד בבוקר או להליכה בערב - חולצת הטי שרט הקצרה של Marmot עשויה פוליאסטר נעים ומגיעה בגזרה אתלטית נוחה שמתאימה לכל עונות השנה
נעלי טיולים נושמת לגברים Exped Trek 2.0
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Berghaus
חבר אתר למטייל ‏521.90 ₪
מחיר רגיל ‏869.90 ₪
בקרקע חלקה או בגשמים על השביל -  ה-Exped Trek 2.0, נעל הטיולים החדשה של BERGHAUS היא שילוב מנצח של נעל הליכה קלילה ומנדפת זיעה לנעל טיולים חזקה ועמידה.
שק שינה מבודד -9 מעלות Trestles 15
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Marmot
חבר אתר למטייל ‏449.90 ₪
מחיר רגיל ‏899.91 ₪
נמאס לכם לקפוא בשק"ש? עם שק השינה הסינטטי TRESTLES 15 של MARMOT תמשיכו לישון בכיף גם כשהטמפרטורה צונחת הרבה מתחת לאפס.
סנדלי עודפים לנשים רוחב רגיל Chaco Z1
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Chaco
חבר אתר למטייל ‏85.70 ₪
מחיר רגיל ‏429.00 ₪
עם סטנדרנט זהב של של עמידות ונוחות כבר 30 שנים, לסנדלי ה-Z1 הקלאסיים של צ'אקו אין הרבה מתחרים אם אתן מחפשות סנדלי טיולים איכותיות באמת. *הצבעים להמחשה בלבד - אין אפשרות לבחור צבע!
מכנסיים מתקצרים לנשים Sable
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏195.90 ₪
מחיר רגיל ‏279.90 ₪
בגליל העליון או באלפים השווייצריים - מספיק זוג אחד של ה-Sable, מכנס הטיולים של ווילדקט בדגם 2023,  שילווה אותך בכל הרפתקאה.
שק שינהׁ 5ׂ+ MOON
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏244.90 ₪
מחיר רגיל ‏349.90 ₪
טיול צופים או קמפינג בכנרת? בזכות ביטנה נעימה למגע, קומפקטיות והתאמה למגוון תנאי מזג האוויר,שק השינה MOON מבית WILDCAT יסגור לכם פינה בכל מצב.
נעלי WILDCT POWER
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏720.20 ₪
מחיר רגיל ‏1,029.00 ₪
בנגב, בגולן או בהימלאיה - ה-POWER של WILDCAT היא נעל טיולים קשוחה, למשקלים בינוניים-גבוהים שתעניק לכם עמידות וחוזק, מבלי שתצטרכו לוותר על נוחות וגמישות
תרמיל יום למחשב נייד WC
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏125.90 ₪
מחיר רגיל ‏179.90 ₪
עבודה או לימודים? בנפח של 30 ליטר וחלוקת תאים סופר נוחה, תרמיל היום של Wilcat מאפשר לכם לקחת כל מה שתצטרכו (וגם מה שלא) ליום עמוס בג'ונגל האורבני
מזרון שטח מתנפח וקל משקל WC MUMMY
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏258.90 ₪
מחיר רגיל ‏369.90 ₪
מתקשים להירדם באוהל? מצויד בשכבת בידוד של כמעט 9 ס"מ ומשקל מגוחך של 510 גרם, מזרון השטח המתנפח (ללא משאבה) Mummy ידאג לשמור עליכם מבודדים מהקור הלילי, ובבוקר יתקפל לנרתיק קומפקטי במיוחד.
Native
‏49.90 ₪
ברוחות של העיר או בקור של ההר - עם כובע החורף הנעים והמחמם Paris Beanie תשמרו על מראה אופנתי ואוזניים מבודדות מקור
צידנית מבודדת רכה 15 ליטר Kar-Tiv
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏174.90 ₪
מחיר רגיל ‏249.90 ₪
עם נפח של 15 ליטר, בידוד חום וקור של עשרות שעות ואטימות מוחלטת לנזילות, אין הרבה מתחרות ל Kar-Tiv, הצידנית מבית Wildcat
תרמיל יום WILDCAT GRAND CANYON 32L
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏332.40 ₪
מחיר רגיל ‏474.90 ₪
לטיול בשבת או לסידורים בעיר - ה-Grand Canyon הוא תרמיל מאוורר, קל משקל (רק 1.5 קילו!) ועם חלוקת תאים סופר נוחה שיסחוב עבורכם בנאמנות את כל הציוד שתצטרכו מבלי להתאמץ יותר מדי
כירה בייס קמפ+מצת BASE CAMP K2
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Base camp
חבר אתר למטייל ‏170.00 ₪
מחיר רגיל ‏189.00 ₪
הכי קל בשטח - גזיה המיועדת להרתחה ובישול מהירים ביותר בכל תנאי שטח, מבנה ראש הבעירה מפיק להבה טורבו מרוכזת ורבת עוצמה.
בקבוק שתייה WC 0.85
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏41.90 ₪
מחיר רגיל ‏59.90 ₪
בלימודים, בעבודה או במסלול הטיול - עם בקבוק השתייה הספורטיבי של WILDCAT בנפח 0.85 ליטר, תהנו ממים צלולים ונקיים בכל מקום.
מקל הליכה Trekking Pole Carbon
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏109.90 ₪
מחיר רגיל ‏219.90 ₪
עם גוף קרבון קל משקל וידית שעם מנדפת, מקל ההליכה של Wildcat, ידאג לשמור על הברכיים שלכם כשאתם בשטח.
מעיל גשם אקטיבי לנשים Precip Jacket
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Marmot
חבר אתר למטייל ‏573.90 ₪
מחיר רגיל ‏819.90 ₪
לסערה הזו את מוכנה בהחלט - מעיל סערה קל, מאוורר ואטום לחלוטין מפני מים ורוח לנשים, אידיאלי הן לפעילות שטח וטיולים והן ליום יום.
מעיל גשם מנדף זיעה Precip ECO Jacket
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Marmot
חבר אתר למטייל ‏482.90 ₪
מחיר רגיל ‏689.90 ₪
אם אתם מטיילים אמיתיים שלא נרתעים מהגשם והרוח - ה-Precip ECO, מעיל הגשם והרוח האקטיבי מבית MARMOT יגן עליכם וישאיר אתכם יבשים גם בתנאים הכי קשוחים
כובע פליס מחמם Go Nature
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Go Nature
חבר אתר למטייל ‏20.20 ₪
מחיר רגיל ‏29.00 ₪
כובע פליס מחמם, מבודד ונעים למגע עם כיסוי מלא לאוזניים, אידיאלי לטיולים, שירות צבאי ופעילות גופנית באקלים קר
נעלי ריצת שטח לגברים SUPREME MAX 3
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Tecnica
חבר אתר למטייל ‏422.90 ₪
מחיר רגיל ‏768.99 ₪
במדבר או בהר, בריצה או טיול, ה-SUPREME MAX 3.0 מבית TECNICA היא נעל ריצת שטח יציבה ונוחה שתלווה אתכם בנאמנות לא משנה איפה אתם רצים.
מסכת פנים בלקלאווה אטומה לרוח Windproof
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Go Nature
חבר אתר למטייל ‏69.20 ₪
מחיר רגיל ‏99.01 ₪
למדרונות האלפים או במורדות החרמון - בחורף הקרוב, אתם רוצים מסכת פנים מלאה ואטומה לגמרי לרוח, ה-Balklava של Go Nature תסגור לכם את הפינה.
copy of מזוודת טרולי עליה למטוס 21.5 אינץ' Crosslite
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Roncato
חבר אתר למטייל ‏447.90 ₪
מחיר רגיל ‏559.90 ₪
טרולי קומפקטי שיעלה אתכם לקבינה של המטוס? בזכות משקל נוצה, ארבעה גלגלים שקטים ועיצוב איטלקי מודרני, ה-Sirio מבית RONCATO היא בחירה אידיאלית לגיחה הבאה שלכם לחו"ל.
Aztec
‏39.80 ₪
נעים וחם מהצוואר ועד העיניים – חם צוואר פליס מבית Aztec שומר על חום גופנו בחורף הקר, מושלם לשירות הצבאי או לטיול חורפי.
חולצת מיקרו פליס רבע רוכסן לגברים Calvin
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Horizon
חבר אתר למטייל ‏69.90 ₪
מחיר רגיל ‏99.89 ₪
קריר לך בערב? בזכות פליס נעים, גזרה נוחה ופתיחת רוכסן מאווררת,  המיקרו פליס של Horizon מושלם גם ליום יום בעבודה או בלימודים וגם כשכבה שנייה בטיולים או ספורט.
מעיל גשם מנדף זיעה לנשים Precip ECO Jacket
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Marmot
חבר אתר למטייל ‏482.90 ₪
מחיר רגיל ‏689.90 ₪
אם אתן מטיילות אמת, שלא נרתעות מהגשם והרוח - ה-Precip ECO, מעיל הגשם והרוח האקטיבי מבית MARMOT יגן עליכן וישאיר אתכם יבשים גם בתנאים הכי קשוחים
חולצה תרמית מבודדת ומנדפת לנשים L3
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏160.90 ₪
מחיר רגיל ‏229.91 ₪
לטרקים בדרום אמריקה ולשמירות בבסיס - בזכות טכנולוגיית בידוד 3D, ה-L3, התרמית Midweight החדשה של ווילדקט יודעת לשמור עליכן מהקור שבחוץ תוך שמירה על נידוף ונשימה.
חולצה תרמית לגברים Snowcat Midweight Z1 Uni
מחיר מיוחד
הצעה מוגבלת בזמן
Wildcat
חבר אתר למטייל ‏119.90 ₪
מחיר רגיל ‏199.89 ₪
חולצה תרמית המיועד לשימוש במגוון פעילויות ספורט, שטח וטיולים. עשוי מסריג ניילון המעניק ללבוש נידוף זיעה מהיר ובידוד יעיל.

תפריט

תפריט

צור חשבון בחינם בשביל לשמור מוצרים

התחבר

צור חשבון בחינם כדי להשתמש ברשימת המשאלות

התחבר